top of page

Algemene voorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN THIJS CONTAINERS NV, THIJS LINDA, THIJS TANKCLEANING, ALLEN GEVESTIGD TE OOSTENDE

Iedere opdracht zowel telefonisch, per fax of schriftelijk wordt uitgevoerd volgens deze afspraken en zijn derhalve bindend en wordt aangenomen dat de algemene voorwaarden als zodanig bekend zijn en erkend worden.

Alle facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Oostende en dit uiterlijk 14 dagen na factuurdatum en op één van onze rekeningnummers of contant tegen kwijting.

Eventuele afwijkingen worden enkel vooraf en schriftelijk overeengekomen.

De klant erkent dat de firma Thijs eigenaar blijft van de goederen, en dit tot aan de algehele betaling van de prijs inbegrepen eventuele intresten en kosten. De klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe de goederen niet te verkopen of te vervreemden, noch door te verhuren, noch uit te voeren, noch in pand te geven, noch er zich om het even welke wijze te ontdoen, alsook er geen verandering aan te brengen die de waarde ervan zou kunnen verminderen. De klant zal tot op dat ogenblik de geleverde goederen in een goede staat bewaren en zal aan ons toelaten deze voorwerpen terug te komen ophalen in geval van wanbetaling.

Ingeval een opdracht niet kan doorgaan door fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de besteller, dan is deze laatste een forfaitaire winstdervingvergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van de waarde, opdracht of aanneming, meer de BTW.

Bij ingebreke blijven van betaling zullen er verwijlintresten verschuldigd zijn van 1 % per maand en een schadebeding van 12 % met een minimum van 38 Euro.

Eventuele incassokosten als ook gerechtelijke invorderingen zullen te allen tijde voor rekening van de debiteur komen.

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de vzw B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij vzw Belgische Arbitrage Instelling, Lieven Bauwensstraat nr.20 te 8000 Brugge (Tel: 050/32.35.95 Fax:050/31.37.34). Deze Clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Versie 17/07/2018

bottom of page