Algemene voorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN THIJS CONTAINERS NV, THIJS LINDA, THIJS TANKCLEANING, ALLEN GEVESTIGD TE OOSTENDE

Iedere opdracht zowel telefonisch, per fax of schriftelijk wordt uitgevoerd volgens deze afspraken en zijn derhalve bindend en wordt aangenomen dat de algemene voorwaarden als zodanig bekend zijn en erkend worden.

Alle facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Oostende en dit uiterlijk 14 dagen na factuurdatum en op één van onze rekeningnummers of contant tegen kwijting.

Eventuele afwijkingen worden enkel vooraf en schriftelijk overeengekomen.

De klant erkent dat de firma Thijs eigenaar blijft van de goederen, en dit tot aan de algehele betaling van de prijs inbegrepen eventuele intresten en kosten. De klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe de goederen niet te verkopen of te vervreemden, noch door te verhuren, noch uit te voeren, noch in pand te geven, noch er zich om het even welke wijze te ontdoen, alsook er geen verandering aan te brengen die de waarde ervan zou kunnen verminderen. De klant zal tot op dat ogenblik de geleverde goederen in een goede staat bewaren en zal aan ons toelaten deze voorwerpen terug te komen ophalen in geval van wanbetaling.

Ingeval een opdracht niet kan doorgaan door fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de besteller, dan is deze laatste een forfaitaire winstdervingvergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van de waarde, opdracht of aanneming, meer de BTW.

Bij ingebreke blijven van betaling zullen er verwijlintresten verschuldigd zijn van 1 % per maand en een schadebeding van 12 % met een minimum van 38 Euro.

Eventuele incassokosten als ook gerechtelijke invorderingen zullen te allen tijde voor rekening van de debiteur komen.

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de vzw B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij vzw Belgische Arbitrage Instelling, Lieven Bauwensstraat nr.20 te 8000 Brugge (Tel: 050/32.35.95 Fax:050/31.37.34). Deze Clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Versie 17/07/2018

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.